Chủ Nhật, ngày 24 tháng 7 năm 2011

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011 - 2012

Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm học 2011 - 2012 và hướng dẫn thực hiện quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, số QC-ĐHSPKT-ĐT của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Ban Giám hiệu hướng dẫn đăng ký khối lượng học tập học kỳ 1 năm học 2011 - 2012 của sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy, cụ thể như sau:
I. THỜI GIAN từ ngày 25/7/2011
II. ĐỐI TƯỢNG
1. Sinh viên các lớp Đại học K5, Đại học liên thông K4, Cao đẳng kỹ thuật K13, Cao đẳng kỹ thuật KK 10 đăng ký học phần học tập theo hướng dẫn của CVHT;
2. Sinh viên các lớp Đại học K2, Đại học K3, Đại học K4, Đại học K6, Đại học liên thông K5, Cao đẳng kỹ thuật K12, Cao đẳng kỹ thuật K14, Cao đẳng kỹ thuật KK11 học theo sự phân công của phòng Đào tạo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cố vấn học tập (CVHT):  
-  Tổ chức họp lớp để tư vn, hưng dn sinh viên đăng ký học lần 2 trong ngày 9/8/2011
- Tng hp và nộp danh sách sinh viên đăng ký học phần lần 2 v phòng Đào tạo trong 10/8/2011;
 2. Sinh viên
a. Xác định học phần đăng ký
Gặp Cố vấn học tập (CVHT) để được cố vấn về các học phần đăng ký phù hợp với lộ trình học của từng chuyên ngành.Các học phần trong học kỳ download tại đây
Được phép đăng ký học các học phần: học lần đầu, bị điểm F, bị điểm D (học cải thiện điểm); các học phần đăng ký phải thỏa mãn các yêu cầu:
- Phải tích lũy được học phần tiên quyết (nếu có);
- Tuân thủ đúng lộ trình học của chuyên ngành;
- Khối lượng học tập phải đăng ký cho mỗi học kỳ được thực hiện theo Điều 10 (mục 3, 4) của hướng dẫn thực hiện quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, số QC-ĐHSPKT-ĐT của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;
b. Đăng ký lần 1 thông qua CVHT theo danh sách do phòng Đào tạo cung cấp (Mẫu 01 - ĐKTC ) được tiến hành trong thời gian từ 25/7/2011 - 28/7/2011 và chỉ áp dụng cho các học phần theo danh sách đã công bố.
c. Đăng ký lần 2 thông qua CVHT theo mẫu (Mẫu 02 - ĐKTC) được tiến hành trong thời gian từ 8/8/2011 đến 12/8/2011 và chỉ áp dụng đối với các sinh viên thuộc các diện sau đây:
- Đã đăng ký các học phần trong lần 1 nhưng không được mở lớp;
- Không đăng ký trong lần 1 vì có lý do chính đáng;
- Đăng ký học lại (đối với điểm F), học cải thiện điểm (đối với điểm D) và học vượt khi lớp học phần mà sinh viên đăng ký đã được mở.
Sinh viên muốn đăng ký lần 2 phải được sự chấp nhận của Khoa chuyên môn và liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo để điều chỉnh.
d. Rút bớt học phần đã đăng ký tiến hành trong thời gian từ 8/8/2011 đến 12/8/2011.
Ngoài thời gian trên, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học và nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học và phải nhận điểm F.
Điều kiện rút bớt các học phần đã đăng ký:
- Sinh viên phải tự viết đơn gửi phòng đào tạo của trường;
- Được cố vấn học tập chấp thuận;
- Sau khi rút học phần đã đăng ký, số tín chỉ còn lại không được vi phạm quy định về khối lượng học tâp tối thiểu (15 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bình thường; 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng học lực yếu)
Sinh viên chỉ được phép bỏ lớp đối với học phần xin rút bớt, sau khi CVHT nhận giấy báo của phòng đào tạo.
e. Nhận thời khoá biểu cá nhân
- Nhận thời khóa biểu tạm thời (sau giai đoạn đăng ký lần 1) trên website Nhà trường  ngày từ 5/8/2011 đến 8/8/2011;
- Nhận lịch học chính thức tại Khoa chuyên môn (và xem thông tin trên website Nhà trường) từ ngày 18/8/2011 đến 19/8/2011;
         f. Nộp đầy đủ kinh phí đào tạo theo quy định
---------------------------------------------
Chú ý sinh viên học lại, học bù đăng ký học tập  từ 25/7/2011 đến 27/7/2011 và nộp bản đăng ký về phòng Đào tạo trước ngày 29/7/2011 theo mẫu M03 download tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét